Get Adobe Flash player

Scientific projects

  • Smyczek, S. Patoglogie w zachowaniach konsumentów – typologia, modele (Pathologies in consumers behavior – typology, models) – grant of NCN, leader, 2014-2016
  • Hat, A., Smyczek, S., Etnocentryzm konsumencki na rynku usług (Consumer ethnocentrism on services market) – Ph.D. grant of NCN for A. Hat; 2012-2014
  • Matysiewicz, J., Babińska, D., Smyczek, S. Rozwój sektora usług profesjonalnych – umiędzynarodowienie, usieciowienie i dyfuzja wiedzy (Development of professional services sector – internationalization, networking and diffusion of knowledge) – joint grant of NCN for J. Matysiewicz; 2011-2013