Get Adobe Flash player

Publications

2007

 • Smyczek, S., 2007. Consumer attitudes to the phenomenon of money laundering. In: Springer, R. & Chadraba, P., (eds.). Marketing and Business Strategies for CEE, Wien:  Wirtschaftsuniversitat Wien, p. 312-331.
 • Smyczek, S., 2007. Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych (Eng. Models of customers behavior on financial services market).Katowice: AE, pp. 348.
 • Smyczek, S., 2007. Ochrona interesów konsumentów na rynku usług finansowych (Eng. Customer protection on financial services market). In: Kieżel, E., (ed.). Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Warszawa: DIFIN, p. 130-158.
 • Smyczek, S., 2007. Kluby członkowskie jako narzędzie kształtowania lojalności konsumentów (Eng. Members clubs as tool of cutomer loyalty development). Handel wewnętrzny, June, p. 199-204.
 • Smyczek, S., 2007. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący na europejskim rynku (Eng. Household as managing entity on European market). In: Drabik, I. & Smyczek, S., (ed.). Funkcjonowanie mikropodmiotów – przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – na jednolitym europejskim rynku,Katowice: WSZMiJO, p. 45-76.
 • Smyczek, S., 2007. Kształtowanie indywidualnych ścieżek studiowania na kierunkach ekonomicznych (Eng. Individual paths of study development in economic programs) . In: Żabiński, L. & Smyczek, S., (eds.). Kierunki studiów ekonomicznych – nowe uwarunkowania i wyzwania,Katowice: AE, p. 29-36.

2006

 • Smyczek, S. 2006. Phenomenon of double jeopardy on financial services market in Poland. In: Springer, R. & Chadraba, P., (eds.) Marketing and Business Strategies for CEE, Wien: Wirtschaftsuniversitat Wien, p. 276-293.
 • Smyczek, S., 2006. Metody badania lojalności konsumentów na europejskim rynku usług finansowych (Eng. Research methods of customer loyalty on European financial services market). In: Mazurek-Łopacińska, K., (ed.). Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej,Wrocław: AE, p. 277-284.
 • Smyczek, S., 2006. Uwarunkowania i czynniki kształtujące zachowania konsumentów na rynku usług finansowych (Eng. Conditions and determinants influencing customer behavior on financial services market). In: Sobczyk, G., (ed.). Zachowania podmiotów na rynku – aspekty marketingowe,Lublin: UMCS, p. 131-136.
 • Smyczek, S., 2006. Zjawisko podwójnego ryzyka na rynku usług finansowych (Eng. Double jeopardy effect on financial services market). In: Kisperska-Moroń, D., (ed.). Zarządzanie – kierunki badań,Katowice: CBiE AE, p. 332-346.
 • Smyczek, S., 2006. Etnocentryzm konsumencki jako efekt internacjonalizacji polskiego rynku usług finansowych (Eng. Customer ethnocentrism as effect of internationalization of Polish financial market). Marketing i Rynek, No. 11, p. 34-41.
 • Smyczek, S., 2006. Potrzeby finansowe konsumentów indywidualnych – rodzaje, hierarchia, charakterystyka (Eng. Individual customers financial needs – types, hierarchy, characteristics). In: Milic-Czerniak, R., (ed.). Zmiany zachowań podmiotów rynkowych,Katowice: WSZMiJO, p. 24-32.
 • Smyczek, S., 2006. Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych (Eng. Customer ethnocentrism on financial services market). In: Kieżel, E., (ed.). Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty,Katowice: AE, p. 105-140.

2005

 • Madej, E. & Smyczek, S., 2005. Slalom rekrutacyjny (Eng. Recruitment slalom). Katowice: AE, 74 p.
 • Smyczek, S., 2005. Financial services marketing.Katowice: AE, p. 150.
 • Smyczek, S., 2005. Consumer loyalty on financial market in Poland. In: Springer, R. & Chadraba, P., (eds.). Marketing and Business Strategies for CEE, Wien: Wirtschaftsuniversitat Wien, p. 256-270.
 • Smyczek, S., 2005. Racjonalność gospodarowania dochodami w polskich gospodarstwach domowych (Eng. Rationality of Polish households  income management).Katowice: AE, pp. 61.
 • Sztefanycz, D. & Smyczek, S., 2005. Modelowanie zachowań nabywców na rynkach konsumpcyjnych (Eng. Buyers behavior modeling on consumption markets). In: Stefanycz, D., Limański, A. & Martow, C., (red.). Zachowania konsumentów, Iwano-Frankowsk: Instytut Przedsiębiorczości i Ekonomii, p. 80-89.
 • Sztefanycz, D. & Smyczek, S., 2005. Jakościowe badania zachowań konsumentów. W: Sztefanycz, D., Limański, A. & Martow, C., (red.). Zachowania konsumentów, Iwano-Frankowsk: Instytut Przedsiębiorczości i Ekonomii, s. 166-181.
 • Smyczek, S., 2005. Badanie lojalności konsumentów na rynku z wykorzystaniem metody TRI*M (Eng. Customer loyalty research with TRI*M method). In: Milic-Czerniak, R., (red.). Marketingowe badania bezpośrednie – zastosowania, Warszawa: DIFIN, p. 68-92.
 • Smyczek, S. & Sowa, I., 2005. Konsument na rynku – zachowania, modele, aplikacje (Eng. Consumer on market – behavior, models, applications). Warszawa: DIFIN, pp. 280.
 • Smyczek, S., 2005. Segment klientów ubogich – wyzwanie dla instytucji finansowych (Poor clients segment – challenge for financial institutions). In: Karwowski, J., (ed.). Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku,Szczecin: US, p. 103-110.
 • Smyczek, S., 2005. Typologia konsumentów indywidualnych na rynku usług finansowych (Individual customer typology on financial services market). Marketing i Rynek, No. 6, p. 13-18.
 • Smyczek, S., 2005. Zachowania konsumpcyjne elit ekonomicznych na rynku usług finansowych (Eng. Consumption behavior of economic elite on financial services market). In: Słaby, T., (ed.). Elity ekonomiczne – konsumpcja, rynek, marketing, Warszawa: SGH, p. 125-135.
 • Smyczek, S., 2005. Postawy konsumentów wobec badań internetowych prowadzonych przez banki (Eng. Customer attitudes toward banks’  internet research). In: Zeman-Miszewska, E., (ed.). Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych,Katowice: AE, p. 219-228.
 • Smyczek, S., 2005. Zachowania nabywcze konsumentów indywidualnych na rynku usług finansowych (Eng. Buying behavior of individual customers on financial services market). In: Kusińska, A., (ed.). Jak żyjemy. Warunki materialne, Konsumpcja, zachowania na rynku, Warszawa: IRWiK, p. 203-210.
 • Smyczek, S., 2005. Satysfakcja i lojalność konsumentów jako podstawa budowania relacji przez instytucje finansowe (Eng. Satisfaction and loyalty of customers as base for relation development by financial institutions). In: Limański, A. & Milic-Czerniak, R., (eds.). Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych,Katowice: WSZMiJO, p. 45-51.

2004

 • Smyczek, S., 2004. Customer behavior on financial market in Poland. W: Springer, R. & Chadraba, P., (eds.). Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, Wien: Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 132-143.
 • Smyczek, S., 2004. Systemy informacji marketingowej w działalności banków komercyjnych (Eng. Marketing information system in commercial banks). In: Kramer, T., (ed.). Systemy komunikacji marketingowej,Katowice: WSZMiJO, p. 149-164.
 • Smyczek, S., 2004. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku bankowości internetowej (Eng. Individual customer behavior on internet banking market). In: Gregor, B., (ed.). Marketing-handel-konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Łódź: UŁ, p. 211-217
 • Smyczek, S., 2004. Lojalność konsumentów a racjonalność ich zachowań na rynku usług finansowych (Eng. Customer loyalty and rationality of their behavior on financial services market). In: Konsument-przedsiębiorstwo-przestrzeń,Katowice: CBiE AE, p. 288-300.
 • Smyczek, S., 2004. Racjonalność gospodarowania dochodami pieniężnymi w ujęciu teoretycznym Rationality of income management in light of  theory). Marketing i Rynek, No 10, p. 10-14.
 • Smyczek, S., 2004. Racjonalność gospodarowania dochodami pieniężnymi w świetle badań empirycznych (Eng. Rationality of income management in light of  empirical research) . Marketing i Rynek, No. 11, p. 6-11.
 • Smyczek, S., 2004. Globalizacja rynku finansowego w warunkach integracji europejskiej (Globalization of financial markets during European integration). In: Limański, A. & Sztefanycz, D., (eds.). Ukraińsko-Polska współpraca ekonomiczna: doświadczenie i perspektywy, Ternopil: Instytut Ekonomii i Przedsiębiorczości, p. 51-60.
 • Limański, A., Drabik, I.& Smyczek, S., 2004. Marketingowe strategie małych i średnich banków na przykładzie polskiego rynku  (Eng. Marketing strategies of small and medium enterprises on example of Polish market). In: Dolistna, M.I., (ed.). Małe i średnie banki w warunkach tworzenia systemu rynkowego na Ukrainie, Lwów: Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, p. 13-19.
 • Smyczek, S., 2004. Gospodarowanie dochodami w gospodarstwach domowych w aspekcie racjonalności zachowań konsumentów (Eng. Household income management in terms of rationality of customer behavior). In: Kieżel, E., (ed.). Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, Warszawa: PWE, p. 41-45.

2003

 • Smyczek, S., 2003. Aktywne kształtowanie kariery zawodowej (Eng. Active sharping professional career). In: Madej, E. (ed.), Akademia kariery. Poradnik dla studentów i absolwentów (Eng. Career academy. Guidance for students and alumni). Katowice: AE, p. 17-20.
 • Smyczek, S., 2003. Poziom i struktura oszczędności śląskich gospodarstw domowych (Eng. Level and structure of Silesian household savings). In: Karwowski, J., (ed.). Regionalne zróżnicowanie jakości życia, Szczecin: US, p. 53-60.
 • Smyczek, S., 2003. Modele rynkowych zachowań konsumentów – cz.1 (Models of customer market behavior – part 1). Marketing i Rynek, No. 1, p. 14-18.
 • Smyczek, S., 2003. Modele rynkowych zachowań konsumentów – cz.2 (Eng. Models of customer market behavior – part 2). Marketing i Rynek, No. 2, p. 14-19.
 • Smyczek, S., 2003. Marketing bezpośredni w działalności banków – wykorzystanie, skuteczność, efektywność (Eng. Direct marketing in banks – implementation, efficiency, effectiveness). In: Zadora, H., (ed.). Marketing w ekonomii i finansach, Gliwice: Politechnika Śląska, p. 56-68.
 • Smyczek, S., 2003. Postawy polskich konsumentów wobec banków internetowych (Eng. Polish customers attitudes toward internet banks). In: Zeman-Miszewska, E., (ed.). Wykorzystanie internetu w marketingu, Katowice: AE, p. 241-249.
 • Smyczek, S., 2003. Poziom i struktura oszczędności polskich konsumentów na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (Eng. Level and structure of Polish customers savings in comparison to selected European Union countires). Ekonomia i Humanistyka, No. 1a, p. 35-47.
 • Smyczek, S., 2003. Metody i techniki zarządzania sprzedażą w banku komercyjnym (Eng. Methods and techniques of sales management in commercial banks). In: Limański, A. & Sztefanycz, D., (eds.). Problemy zarządzania marketingowego w warunkach transformacji i integracji z Unią Europejską, Katowice – Terespol: WSZMiJO & Instytut Ekonomi i Przedsiębiorczości w Terespolu, p. 135-140.
 • Smyczek, S. & Sowa, I., 2003. Modele rynkowych zachowań konsumentów (Eng. Models of customer market behavior). Katowice: WSZMiJO, pp. 239.
 • Smyczek, S., 2003. Metody badania lojalności konsumentów (Eng. Research methods of customer loyalty). In: Milic-Czerniak, R. & Dobiegała-Korona, B., (eds.). Marketing bankowy. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa: WSZM, p. 71-83.
 • Smyczek, S., 2003. Oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1991-2001 (Eng. Savings of Polish households in period 1991-2001). In: Kieżel, E., (ed.). Zachowania konsumentów – determinanty, racjonalność,  Katowice: AE, p. 139-174.
 • Smyczek, S., 2003. Poprawa ekonomicznej efektywności funkcjonowania banków poprzez budowę sieci lojalnych klientów w segmencie małych i średnich firm (Eng. Economic efficiency improvement of bank by creation network of loyal clients in small and medium enterprises) . In: Limański, A., (ed.). Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki, Katowice: WSZMiJO, p. 169-180.
 • Smyczek, S., 2003. Wykorzystanie metody TRI*M w badaniu lojalności nabywców (eng. TRI*M method implementation in buyer loyalty development). In: Mazurek-Łopacińska, K., (ed.). Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, Wrocław: AE, p. 242-247.

2002

 • Smyczek, S., 2002. Dysonans pozakupowy – porażka czy obszar działania dla firmy (Eng. Post-purchase dissonance – defeat or field of activity for company). Marketing i Rynek, No. 3, p. 8-12.
 • Smyczek, S., 2002. Aspiracje dochodowe mieszkańców województwa śląskiego (Eng. Income aspiration of citizens of Silesian province). In: Karwowski, J., (ed.). Marketing w rozwoju regionu, Szczecin: US, p. 171-178.
 • Smyczek, S., 2002. Aspiracje i cele ekonomiczne polskich konsumentów (Aspiration and economical goals of Polish customers). In: Kędzior, Z., & Kieżel, E., (eds.). Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Warszawa PWE, p. 76-82.
 • Smyczek, S., 2002. Poprawa ekonomicznej efektywności banków jako warunek rozwoju bankowości detalicznej w Polsce (Eng. Economical efficiency improvement as condition of retail banking development in Poland). In: Limański, A., (ed.). Problemy ekonomicznej efektywności gospodarowania w procesach transformacji polskiej gospodarki, Katowice: WSZMiJO, p. 209-220.
 • Smyczek, S., 2002. Budowanie lojalności konsumentów na rynku usług bankowych (Eng. Customer loyalty development on banking market). Zeszyt Naukowy GWSH, No. 13, p. 125-141.
 • Smyczek, S., 2002. Badanie satysfakcji konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych (Eng. Research of individual customer satisfaction research on banking market). In: Kieżel, E., (ed.). Konsument i jego wybory rynkowe, Katowice: AE, p. 189-226.

2001

 • Smyczek, S., 2001. Racjonalność zachowań nabywców indywidualnych na rynku usług bankowych (Eng. Rationality of customer behavior on banking market). Marketing i Rynek, No. 3, p. 27-33.
 • Smyczek, S., 2001. Zmiany w zachowaniach polskich konsumentów usług bankowych u progu integracji Polski z Unią Europejską (Eng. Changes in Polsich customer behavior before Polish integration with European Union). In: Janeczek, U., (ed.). Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, Katowice: AE, p. 234-245.
 • Smyczek, S., 2001. Decyzje konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych (Eng. Individual customer decisions on banking market). In: Kieżel, E., (ed.). Decyzje konsumentów i ich determinanty, Katowice: AE, p. 213-250.
 • Smyczek, S., 2001. Sektor usług bankowych u progu integracji Polski z Unią Europejską (Banking sector before Polish integration with European Union). In: Limański, A., (ed.). Polska u progu integracji z Unią Europejską, Katowice: WSZMiJO, p. 191-212.
 • Smyczek, S., 2001. Marketing bezpośredni a zachowania konsumentów na rynku usług bankowych (Eng. Direct marketing and customer behavior on banking market). In: Innowacje w marketingu, Sopot: UG, p. 443-454.
 • Smyczek, S., 2001. Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych (Eng. Customer behavior on banking market). Katowice: AE, pp. 218.
 • Smyczek, S., 2001. Wykorzystanie segmentacji rynku usług bankowych jako narzędzia walki konkurencyjnej w obliczu integracji Polski z Unią Europejską (Eng. Usage of banking services market segmentation as competition tools in period of Polish integration with European Union). In: Limański, A. (ed.). Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Katowice: WSZMiJO, p. 289-299.
 • Smyczek, S., 2001. Lojalność konsumentów na rynku – wybrane zagadnienia (Eng. Consumer loyalty on market – selected problems). Katowice: AE, pp. 187.
 • Smyczek, S., 2001. Konsumpcja usług bankowych – poziom, struktura, zróżnicowanie (Eng. Consumption of banking services – level, structure, diversification). Studia Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach, No.  17, p. 191-226.

2000

 • Smyczek, S., 2000. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych (Eng. Individual customer behavior on banking market). Studia Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach, No. 10, p. 145-166.
 • Smyczek, S., 2000. Jakość usług a sukces rynkowy banku (Eng. Services quality and bank’s market success). Zeszyt Naukowy Finanse-Bankowość-Ubezpieczenia WSFiB, No. 2, p. 119-130.
 • Smyczek, S., 2000. Lojalność konsumentów a sukces rynkowy banku (Eng. Customer loyalty and bank’s market success). Marketing i Rynek, No. 4, p. 6-12.
 • Smyczek, S., 2000. Typologia konsumentów na rynku usług bankowych (Eng. Customre typology on banking market). Marketing i Rynek, No. 7, p. 16-23.
 • Smyczek, S., 2000. Wybory konsumentów na rynku usług bankowych (Eng. Customer decisions on banking market). Handel Wewnętrzny, No. 6, p. 47-53.
 • Smyczek, S., 2000. Uwarunkowania jakości obsługi klientów indywidualnych w bankach komercyjnych (Eng. Determinants of individual clients services in commercial banks). Zeszyty Naukowe GWSH, No. 5, p. 81-101.