Get Adobe Flash player

Publications

2014

 • Matysiewicz, J., Smyczek, S. 2014. Knowledge creation and transfer process in international scientific networks. Review of Business, Vol. 34, No 1, p. 37-49.
 • Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2014. Koncepcje usług profesjonalnych we współczesnej gospodarce (Concepts of professional services in contemporary economy). In: Matysiewicz, J. (ed.). Usługi profesjonalne w gospodarce globalnej (Professional services in global economy). Placet, Warszawa, p. 11-32.
 • Matysiewicz, J., Babińska D., Smyczek S. 2014. Sektor usług profesjonalnych – usieciowienie, internacjonalizacja, dyfuzja wiedzy (Professional services sector – networks, internationalization, knowledge diffusion). Warszawa: Placet, pp. 191.

2013

 • Smyczek, S. 2013. Social exclusion problems in Europe – selected aspects. In: Smyczek, S. (ed.). Technology-driven promotion for NGOs. Experience against social exclusion. Katowice: UE, p. 13-28.
 • Smyczek, S. & Matysiewicz, J., 2013. Consumer Protection Models on Financial Services Market as Tool for Creating Corporate Social Responsibility. In: Adhikari, D.R. & Gautam D.K. (eds.), Reshaping Organizations. To Develop Responsible Global Leadership. Kathmandu: Nepalese Academy of Management, p. 169-186.
 • Smyczek, S. & Matysiewicz, J., 2013. Patient – Medical Unit Relations in Virtual Environment. In: Adhikari, D.R. & Gautam D.K. (eds.), Reshaping Organizations. To Develop Responsible Global Leadership. Kathmandu: Nepalese Academy of Management, p. 1-20.
 • Smyczek, S., 2013. Models of prosumption behavior of customers on services markets: Polish-Taiwan comparisons. Istanbul: EBES Anthology, p. 117-129.
 • Kozak, Y. & Smyczek, S., 2013. Models of protection consumers on financial services market – European perspective. In: Smyczek, S. & Matysiewicz, J. (eds.), Modern marketing for profit and non-profit organizations – international perspective. Katowice: Publisher of University of Economics in Katowice, p. 55-71.
 • Smyczek, S. & Matysiewicz, J. 2013. The Salzburg Principles a umiędzynarodowienie kształcenia na studiach doktoranckich (Eng. The Salzburg Principles and internationalization of education at doctoral studies). In: Jędralska, K. (ed.), Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych (Eng. Education models at doctoral studies in field of economy). Katowice: UE, p. 103-114.
 • Smyczek, S., 2013. Edukacja rynkowa konsumentów na rynku energii elektrycznej (Eng. Market education of customers on electricity market). W: Czarnecka, M. (ed.), Konsument na rynku energii elektrycznej (Eng. Consumer on electricity market). Warszawa: C.H. Beck, p. 1-20.
 • Smyczek, S., 2013. Metodyczne aspekty budowy modeli zachowań konsumentów na rynku (Eng. Methodical aspects of models of consumer behavior on market). In: Czakon, W. (ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (Eng. Principals of methodology of research in management sciences), Wraszawa: Oficyna Wolters Kluwer, p. 180-198.
 • Smyczek, S. (ed.), 2013. Technology-driven promotion for NGOs. Experience against social exclusion. Katowice: UE, 265 p.
 • Smyczek, S. & Matysiewicz, J. (eds.), 2013. Modern marketing for profit and non-profit organizations – international perspective. Katowice: Publisher of University of Economics in Katowice, 222 p.
 • Matysiewicz, J. & Smyczek, S. 2013. Knowledge creation in international scientific networks on example of NetAware Intensive Programme. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Vol. 8, Issue. 4, p. 107-122.
 • Matysiewicz, J. & Smyczek, S. 2013. Relations between healthcare organizations and their patients: three-factors models in the e-healthcare market. Review of Business, Vol. 33, No. 2, p. 7-25.
 • Kieżel, E. & Smyczek, S., 2013. Model zachowań prosumenckich konsumentów na rynku usług finansowych (Eng. Model of prosumption behavior of customers on financial services market). Konsumpcja i rozwój, No. 2 (5), p. 94-107.
 • Smyczek, S., 2013. Kreowanie a dostarczanie wartości dla klienta poprzez sieci w sektorze usług (Eng. Creation and delivery of value for client through networks in services’ sector). Handel Wewnętrzny, Tom III, p. 94-102.
 • Smyczek, S., (2013). Rola czasu w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku usług finansowych (Eng. Role of time in creation consumer behvaior on financial services market). Handel Wewnętrzny, Tom A, p. 53-60.
 • Smyczek, S., 2013. Modele zachowań gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury (Eng. Models of households behavior in time of economic changes). Handel wewnętrzny, Nov-Dec., p. 132-139.
 • Smyczek, S., 2013. Influence of internationalization on consumer exclusion from financial services market. Logistyka, No. 762, p. 187-192.
 • Smyczek, S., 2013. Consumer Risk in Consumer-Company Relationship on Market of Professional E-services. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 151, p. 77-87.
 • Matysiewicz, J., & Smyczek, S., 2013. Knowledge creation in international scientific networks in EU. Case study of IP Netaware Katowice. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 149, p. 176-188.

2012

 • Smyczek, S., 2012. Typologia konsumentów na rynku usług finansowych w świetle zmian rynkowych (Customers’ typology on finical services market in light of market changes). Handel Wewnętrzny, Tom I, p. 153-160.
 • Smyczek, S., 2012. Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku usług finansowych (Eng. Pathologies in consumer behavior on financial services market). Handel Wewnętrzny, T. 2, p. 120-126.
 • Smyczek, S., 2012. Wproszenie nowego pracownika do organizacji (Eng. Introduction of new employee to orgganization). In: Madej, E. & Smyczek, S. (eds.), Jak poruszać się po rynku pracy – problemy i wyzwania absolwenta uczelni wyższej (Eng. How to navigate on labor market – problems and challenges of university alumni). Katowice: UE, p. 93-106.
 • Smyczek, S., 2012. Rynek pracy w Polsce – problemy i wyzwania (Eng. Labor market in Poland – problems and chalanges). In: Madej, E. & Smyczek, S. (eds.), Jak poruszać się po rynku pracy – problemy i wyzwania absolwenta uczelni wyższej (Eng. How to navigate on labor market – problems and challenges of university alumni).. Katowice: UE, s. 9-17.
 • Smyczek, S. & Matysiewicz, J., 2012. Relationship model of medical units with patients on virtual healthcare market. In: Maricic, B. & Ognjanov, G. (eds.), Marketing theory challenges in emerging societies. Belgrad: University of Belgrade, p. 217-223.
 • Smyczek, S. & Matysiewicz, J., 2012. Customer financial exclusion as result of economic volatility. In: Vrontis, D., Weber, Y, Kaufmann, R. & Tarba, S. (eds.), Building new business models for success through competitiveness and responsibility. Gilion-Montreux: EuroMed Press, p. 1457-1466.
 • Smyczek, S. & Turek, A., 2012. Możliwości zastosowania diagnostyki medycznej w badaniach zachowań konsumentów (Eng. Possibilities of application of medical diagnostic in consumer behavior studies). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 237, p. 65-74.
 • Glowik, M. & Smyczek, S., 2012. International New Ventures strategies in time of crisis empirical evidence from service industries. International Journal of Management and Business, Vol. 3, No. 1., p. 54-72.
 • Kieżel, E. & Smyczek, S. (eds.), 2012. Zachowania rynkowe kobiet – wybory i determinant (Eng. Market behavior of women – choices and determinants). Warszawa: Placet, 301 p.
 • Madej, E. & Smyczek, S. (red.), 2012. Jak poruszać się po rynku pracy – problemy i wyzwania absolwenta uczelni wyższej (Eng. How to navigate on labor market – problems and challenges of university alumni). Katowice: UE, 126 p.
 • Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2012. Modele strukturalne zmian w zachowaniach podmiotów rynku usług zdrowotnych w otoczeniu wirtualnym (Eng. Structural models of changes in behavior of entities of healthcare market in virtual environment). Handel Wewnętrzny, Tom I, p. 88-97.
 • Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2012. Relationship models of healthcare market entities in virtual environment. In: Vrontis, D., Weber, Y, Kaufmann, R. & Tarba, S. (eds.), Building new business models for success through competitiveness and responsibility. Gilion-Montreux: EuroMed Press, p. 1051-1061.
 • Smyczek, S., 2012. Consumer behavior on international market. Warszawa: Placet, pp. 287.
 • Smyczek, S. & Matysiewicz, J., 2012. Relationship model of medical units with patients on virtual healthcare market. In: Maricic, B. & Ognjanov, G. (eds.). Marketing theory challenges in emerging societies. Belgrade: University of Belgrade, p. 217-223.   
 • Glowik, M. & Smyczek, S., 2012. International New Ventures strategies in time of crisis empirical evidence from service industries. International Journal of Management and Business, Vol. 3, No. 1., p. 54-72.
 • Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2012. Relationship models of healthcare market entities in virtual environment. In: Vrontis, D., Weber, Y, Kaufmann, R. & Tarba, S. (eds.), Building new business models for success through competitiveness and responsibility. Gilion-Montreux: EuroMed Press, p. 1051-1061.
 • Smyczek, S. & Matysiewicz, J., 2012. Customer financial exclusion as result of economic volatility. In: Vrontis, D., Weber, Y, Kaufmann, R. & Tarba, S. (eds.), Building new business models for success through competitiveness and responsibility. Gilion-Montreux: EuroMed Press, p. 1457-1466.
 • Smyczek, S. & Turek, A., 2012. Możliwości zastosowania diagnostyki medycznej w badaniach zachowań konsumentów (Eng. Possibilities of medical diagnostic implementation in customer behavior research). In: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prace Naukowe Uniwersystetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 237, p. 65-74.
 • Smyczek, S. 2012. Typologia konsumentów na rynku usług finansowych w świetle zmian rynkowych (Eng. Customer typology on financial services market in light of market changes). Handel wewnętrzny, T. 1, May – June, p. 153-160.
 • Smyczek, S., 2012. Patologie w zachowania konsumentów na rynku usług finansowych (Eng. Pathology in customer behavior on financial services market). Handel wewnętrzny, T. 2, September – October, p. 120-126.
 • Smyczek, S., 2012. Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (Eng. New trends in consumer behavior on financial markets). Warszawa: Placet, pp. 255.
 • Kieżel, E. & Smyczek, S., 2012. Zachowania kobiet na rynku usług finansowych – nowe zjawiska, tendencje (Eng. Women behavior on financial services market – new  phenomenon, trends). Konsumpcja i Rozwój, No. 1, p. 36-47.
 • Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2012. Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym. Warszawa: Placet, pp. 208.
 • Smyczek, S., 2012. Zachowania kobiet na rynku usług finansowych (Eng. Women behavior on financial services market). In: Kieżel, E. & Smyczek, S. (eds.), Zachowania rynkowe kobiet – wybory i determinanty. Warszawa: Placet, p. 117-154.

2011

 • Smyczek, S., 2011. Zachowania finansowe konsumentów poza tradycyjnym rynkiem usług finansowych (Eng. Financial behavior beyond traditional financial services market). Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą, No. 50, p. 17-29.
 • Smyczek, S., 2011. Zmiany rynkowych zachowań gospodarstw domowych w warunkach kryzysu finansowego (Eng. Changes in market behavior of households in time of financial crisis). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, No. 35, p. 37-50.
 • Kieżel, E. & Smyczek, S., (eds.), 2011. Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego (Eng. Polish customers’ behavior in time of economic crisis). Warszawa: Placet, 351 p.
 • Glowik, M. & Smyczek, S., 2011. International Marketing Management: strategies, concepts and cases in Europe. Munchen: Oldenburg Verlag, pp. 323.
 • Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2011. Consumer Trust – Challenge for E-Healthcare. Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 7, No 2, p. 148-157.
 • Smyczek, S. & Matysiewicz, J., 2011. Building Consumer Loyalty – Challenge for Global E-healthcare Organizations. In: Jauhari, V., Sanjeev, G.M. & Rishi, M., (eds.). Technology, Internationalization and Customer Experience,New Delhi: Viva Books, p. 141-148.
 • Babińska, D., Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2011. Internationalization of professional service firms from CEE countries – research in process. In: Munteanu, C., (ed.). Marketing theory challenges in emerging societies,Iasi:University ofIasi, p. 22-30.
 • Smyczek, S. & Glowik, M., 2011. Ethnocentrism of Polish consumers as a result of the global economic crisis. Journal of Customer Behavior, Vol. 10, No 2, p. 99-118.
 • Smyczek, S., 2011. Metodyczne aspekty budowy modeli zachowań konsumentów na rynku (Eng. Methodological aspects of consumer market behavior models development). In: Czakon, W., (ed.). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (Eng. Methodology of research in field of management), Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, s. 127-145.
 • Smyczek, S. & Gola, J., 2011. Zjawisko agencji w firmach rodzinnych (Eng. Agency phenomenon in family business). In: Marjański, A., (ed.). Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju (Eng. Family business – determinants of functioning and development), Zeszyty Naukowe Przedsiębiorczość i Zarzadzanie, T. XII, V. 7, SWSPiZ w Łodzi, p. 267-280.
 • Smyczek, S., 2011. Zachowania finansowe konsumentów w świetle globalnego kryzysu gospodarczego (Financial behavior of consumers in light of global economic crisis). In: Kieżel, E. & Smyczek, S., (eds.). Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego (Polish consumer behavior during economic crisis), Warszawa: Placet, p. 65-124.
 • Smyczek, S., 2011. Analfabetyzm finansowy jako bariera w komunikacji z konsumentami na rynku usług bankowych (Financial illiteracy as barier in communication with customers on banking market). In: Pilarczyk, B., (ed.), Komunikacja rynkowa: strategie i instrumenty, Poznań: UE (Seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, No. 208), p. 370-379.

2010

 • Smyczek, S. & Glowik, M., (eds.), 2010. Consumer behavior and marketing strategies of companies in the European market. Katowice: UE, 257 p.
 • Smyczek, S. & Glowik, M., 2010. Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania konsumentów – polsko-niemieckie studia porównawcze (Eng. Economic crisis influence on consumer bheavior – Polish-German comparision). Marketing i Rynek, No. 9, p. 2-8.
 • Smyczek, S., 2010. Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług finansowych (Eng. Virtualisation of customer behavior on financial services market), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 608, p. 375-386.
 • Smyczek, S., 2010. Consumer financial behavior – case study of Poland. In: Smyczek, S. & Glowik, M., (eds.). Consumer behavior and marketing strategies of companies in the European market,Katowice: UE, p. 11-26.
 • Glowik, M. & Smyczek, S., 2010. Motives, modes and longevity of German FDI in Poland. In: Smyczek, S. & Glowik, M., (eds.). Consumer behavior and marketing strategies of companies in the European market,Katowice: UE, p. 137-158.
 • Glowik, M. & Smyczek, S., 2010. Internationalization of German firm in the CEE. In: Springer, R. & Chadraba, P., (eds.). Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe, Wien: Wirtschaftsuniversitat Wien, p. 243-257.
 • Smyczek, S., 2010. Financial exclusion of consumers in CEE markets – causes and consequences. In: Springer, R. & Chadraba, P., (red.). Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe, Wien: Wirtschaftsuniversitat Wien, p. 409-427.
 • Smyczek, S. & Glowik, M., 2010. Erfolgs- und Risikofaktoren von Auslandsdirekt- investitionen in Polen. Eine empirische Studie über das Investitionesverhalten deutscher Unternehmen. Wissenschaftliche Beitrage, Erkenntnisse. Konzepte. Projekte: TH Wildau, p. 89-97.
 • Kieżel, E. & Smyczek, S., 2010. Typologia konsumentów – jej znaczenie poznawcze i praktyczne (Eng. Customer typology – cogitative and empirical applications). In: Kieżel, E., (ed.). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Warszawa: PWE, p. 198-217.
 • Smyczek, S., 2010. Modele rynkowych zachowań konsumentów (Eng. Models of market behavior of customers). In: Kieżel, E., (ed.). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Warszawa: PWE, p. 218-248.
 • Smyczek, S. & Zieliński, M., 2010. Satysfakcja studentów z usług edukacyjnych Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Eng. Students satisfaction with educational services of Karol Adamiecki University of Economics in Katowice). In: Gatnar, E., (ed.). Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych,Katowice: AE, p. 140-159.
 • Smyczek, S. & Glowik, M., 2010. Models of doctoral schools in Europe. In: Gatnar, E., (ed.). Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych,Katowice: AE, p. 61-69.
 • Smyczek, S., 2010. Zachowania konsumentów na rynku usług finansowych w warunkach kryzysu (Eng. Customer behavior on financial market during crisis). In: Figiel, S., (ed.). Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, Warszawa: PWE, p. 378-386.

2009

 • Smyczek, S., 2009. Value for customers on financial services market – European perspective. Journal of Economics and Management, Vol. 5, p. 5-26.
 • Smyczek, S., 2009. Changes in consumer behavior of financial services market from twenty-year perspective of transition of Polish economy. In: Springer, R. & Chadraba, P. (eds.). Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe, Wien: Wirtschaftsuniversitat Wien, p. 346-363.
 • Smyczek, S., 2009. Ocena skuteczności działań marketingowych banków w świetle modelu czynnikowego bank-klient (Eng. Efficiency evaluation of banks’ marketing activity in light of factor model of bank-client) . Handel wewnętrzny, June, p. 336-342.
 • Smyczek, S., 2009. Relacje w teorii konsumpcji (Eng. Relationship in theory of consumption) . In: Bilińska-Reformat, K., (ed.). Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Warszawa: Placet, p. 75-84.
 • Smyczek, S., 2009. Charakterystyka rynku usług bankowych (Eng. Characteristic of banking market). In: Bilińska-Reformat, K., (ed.). Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Warszawa: Placet, p. 125-129.
 • Smyczek, S. & Zrałek, J., 2009. Relacje banków z wybranymi podmiotami i ich determinanty (Beng. Banks’ relations with selected entities and determinants). In: Bilińska-Reformat, K., (ed.). Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Warszawa: Placet, p. 178-187.
 • Smyczek, S., 2009. Wpływ globalizacji na zachowanie konsumentów na rynku usług finansowych (Eng. Globalization influence on consumer behavior on financial services market) . In: Limański & Milic-Czerniak, R., (eds.). Współczesny marketing wobec problemów globalizacji gospodarki, Katowice: WSZMiJO, p. 119-130.
 • Smyczek, S., 2009. Modele zachowań finansowych konsumentów (Eng. Models of customer financial behavior). Marketing i Rynek, No. 10, p. 8-13.
 • Smyczek, S., 2009. Ryzyko konsumenta na rynku usług finansowych – rodzaje i sposoby radzenia sobie (Eng. Customer risk on financial services market – types and ways of handling). In: Garbarski, L. & Tkaczyk, J., (eds.). Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Warszawa: WAiP, p. 260-270.
 • Smyczek, S., 2009. Wpływ nowoczesnych kanałów dystrybucji na zachowania konsumentów na rynku usług finansowych (Eng. Influence of modern distribution channels on consumer behavior on financial market). Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, No. 11, p. 75-92.

2008

 • Smyczek, S., (ed.), 2008. Promocja równych szans (Eng. Promotion of equal opportunities). Katowice: AE, 158 p.
 • Smyczek, S., (ed.), 2008. Kobieta na rynku pracy (Eng. Woman at labor market). Katowice: AE, 76 p.
 • Glowik, M. & Smyczek, S., (eds.), 2008. Internationales Marketing und Management (Eng. International marketing and management). Katowice: AE, 125 p.
 • Smyczek, S., 2008. Internationalization of financial services market and its influence on consumer ethnocentric attitudes: case study of Poland. In: Larimo, J., (ed.). Perspectives on Internationalization and International Management, Vaasa: Vaasan Yliopiston Julkaisuja, p. 232-247.
 • Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2008. Customer trust in virtual environments in service sectors (case study in Poland). International Journal of Networking and Virtual Organisations, Vol. 5, No 3/4, p. 300-324.
 • Smyczek, S., 2008. Phenomenon of Double Jeopardy on Financial Services Market in Poland. In: Chadraba, P. & Springer, R., (eds.). Business Strategies for Economies in Transition,Newcastle:Cambridge Scholars Publishing, p. 412-442.
 • Smyczek, S., 2008. Consumer Attitudes to the Phenomenon of Money Laundering. In: Chadraba, P. & Springer, R., (eds.). Business Strategies for Economies in Transition,Newcastle:Cambridge Scholars Publishing, p. 497-533.
 • Smyczek, S., 2008. Consumer post-purchase dissonance on financial services market. Case study of Poland. In: Springer, R. & Chadraba, P., (eds.). Marketing and Business Strategies for CEE, Wien: Wirtschaftsuniversitat Wien, p. 357-376.
 • Smyczek, S., 2008. Internationale Aspekte im Konsumentenverhalten. In: Glowik, M. & Smyczek, S., (eds.). Internationales Marketing und Management, Katowice: AE, p. 9-28.
 • Smyczek, S., 2008. Kobieta i jej finanse (Eng. Woman and finance). In: Smyczek, S., (eds.). Promocja równych szans, Katowice: AE, p. 121-138.
 • Smyczek, S., 2008. Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynku usług finansowych (Eng. New trends in consumer behavior on financial services market). In: Sobczyk, G., (ed.). Współczesny marketing – trendy, działania, Warszawa: PWE, p. 233-246.
 • Smyczek, S., 2008. Model dysonansu pozakupowego konsumentów na rynku usług finansowych (Eng. Post-purchase dissonance model on financial services market). Marketing i Rynek, No. 10, p. 2-7.
 • Smyczek, S., 2008. Gospodarowanie majątkiem w gospodarstwach domowych (Eng. Assets management in households). In: Harasim, J. & Kraśnicka, T., (eds.). Ekonomia i finanse – współczesne problemy badawcze, Katowice: AE CBiE, p. 322-334.
 • Smyczek, S., 2008. Metodyczne aspekty budowy modeli rynkowych zachowań konsumentów (Eng. Methodological aspects of market behavior models development). In: Limański, A. & Milic-Czerniak, R., (eds.). Badania marketingowe zachowań podmiotów rynkowych, Katowice: WSZMiJO, p. 253-262.